Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN MUBE SPACES B.V,

ALGEMENE VOORWAARDEN MUBE SPACES B.V,

 

gevestigd te 6669 AB Dodewaard, Pluimenburgsestraat 24 in de gemeente Neder-Betuwe en kantoorhoudende te 3911 TK Rhenen, Autoweg 18 in de gemeente Rhenen. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 84295546, hierna te noemen: “MUBE”.

 

 • Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben begrippen met een hoofdletter de navolgende betekenis:

Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met MUBE.

Diensten: door of namens MUBE (al dan niet in regie) uitgevoerde Opdrachten, activiteiten en/of verstrekte adviezen.

Duurovereenkomst: Overeenkomst waarin Partijen zich verbinden om op achtereenvolgende tijdstippen voortdurende, telkens terugkerende of opeenvolgende prestaties te verrichten.

Goed of Goederen: ieder stoffelijk object welke onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst.

Modules: modulaire, multifunctionele, biofilisch ontworpen woon-, leef- en/of werkruimten.

Offerte: het doen van een (Schriftelijke) aanbieding.

Opdrachtbevestiging: Schriftelijke bevestiging van de Offerte door MUBE.

Opdrachtgever: onder Opdrachtgever wordt verstaan iedere partij die (mede) de Opdracht geeft/geven tot dienstverlening, advisering of het uitbrengen van een Offerte.

Overeenkomst of Opdracht: onder Overeenkomst of Opdracht wordt verstaan de verbintenis welke MUBE met haar Opdrachtgever(s) aangaat.

Partijen: MUBE en Opdrachtgever(s) waartussen een (Duur)Overeenkomst tot stand is gekomen.

Schriftelijk: met Schriftelijk wordt ook per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie bedoeld, die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk gesteld kunnen worden.

Werkzaamheden: alle werkzaamheden en Diensten waartoe Opdracht is gegeven, of die door MUBE uit anderen hoofden, direct verband houdend, met de Overeenkomst of Offerte worden verricht.

Zakelijke klant: iedere natuurlijk – en/of rechtspersoon, die staat ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel of enig ander handelsregister en die handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf een overeenkomst met MUBE aangaat dan wel aan wie MUBE een aanbieding doet.

 

 • Toepasselijkheid
  1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere en alle onderhandeling, aanbieding, Offerte, Opdrachtbevestiging, Overeenkomst, Diensten, Werkzaamheden of overige rechtsbetrekking waarop MUBE deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk is afgeweken. 
  2. Eventuele Algemene Voorwaarden of andere voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet geldig. De toepasselijkheid daarvan wordt door MUBE uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
  3. Slechts indien dat Schriftelijk bij de Overeenkomst wordt overeengekomen kan, zonder dat de overige voorwaarden worden aangetast of anderszins buiten werking gesteld, uitsluitend terzake van een individueel bepaalde Opdracht, van één of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op verzoek van Opdrachtgever worden afgeweken.
  4. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, blijft de Overeenkomst voor het overige in stand. Het betreffende beding zal in overleg tussen MUBE en Opdrachtgever onverwijld vervangen worden door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benaderd. 
  5. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerder bepalingen van de Algemene Voorwaarden of situaties welke niet in deze Algemene Voorwaarden voorzien zijn, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden. 
  6. Indien MUBE niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, dan betekent dit niet dat de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat MUBE in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen. 
  7. In geval van strijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden en het bepaalde in de Opdrachtbevestiging c.q. de (Duur)Overeenkomst, prevaleert het bepaalde in de Opdrachtbevestiging c.q. de (Duur)Overeenkomst.
  8. MUBE heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Deze wijzigingen gelden ook voor de Overeenkomsten die lopen ten tijde van de wijzigingen. Wijzigingen worden per e-mail bekendgemaakt aan Opdrachtgever en treden in werking 30 (dertig) dagen na de bekendmaking.

 

 • Offerte
  1. Alle aanbiedingen van MUBE, waaronder Offerten, geschieden vrijblijvend. 
  2. Aanvaardingen van aanbiedingen of Opdrachten in welke vorm dan ook (schriftelijk, fax, mail, mondeling of anders) door Opdrachtgever zijn onherroepelijk voor Opdrachtgever.
  3. Aanvaardingen, al dan niet in de vorm van een Opdrachtbevestiging zijdens Opdrachtgever, welke wezenlijke aanvullingen, beperkingen of andere wijzigingen bevatten, gelden als een nieuw aanbod en als een verwerping van het oorspronkelijke aanbod.
  4. Onder wezenlijke aanvullingen, beperkingen of andere wijzigingen in de zin van dit artikel gelden aanvullende of afwijkende voorwaarden met betrekking tot onder andere doch niet uitsluitend prijs, betaling, kwaliteit, uitmonstering en hoeveelheid van Goederen, plaats en tijd van aflevering, omvang van aansprakelijkheid en de beslechting van geschillen.
  5. MUBE heeft het recht een Opdracht zonder opgave van redenen te weigeren.
  6. Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door MUBE of in zijn opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van MUBE. Zij mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen. Zij mogen evenmin worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd. Indien geen Opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door MUBE gedaan verzoek op kosten van Opdrachtgever aan haar te worden teruggezonden.
  7. Indien Opdrachtgever een aanbieding aanvaardt, behoudt MUBE het recht om het aanbod binnen 2 werkdagen na aanvaarding te herroepen. 
  8. MUBE zal direct na het ondertekenen van de orderbevestiging door Opdrachtgever aanvangen met de Werkzaamheden. Eventuele onjuistheden in de opdrachtbevestiging dienen voor ondertekening door Opdrachtgever aangetekend te worden op de opdrachtbevestiging. De orderbevestiging wordt aldus geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven en bindt Opdrachtgever.
  9. Voor de aanvaarding van de aanbieding, voor mondelinge toezeggingen, voor de wijzigingen van en de aanvullingen op bestaande Overeenkomsten en voor de inhoud van alle bij de aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens geldt, dat MUBE hieraan gebonden geacht mag worden pas nadat en voor zover de betreffende stukken Schriftelijk door MUBE zijn bevestigd, dan wel dat MUBE met de uitvoering heeft aangevangen.
  10. De prijsberekening en voorwaarden van de aanbieding hebben een geldigheidsduur van dertig (30) dagen na de aanbiedingsdatum, tenzij een andere termijn uitdrukkelijk en Schriftelijk is overeengekomen.
  11. Elke door MUBE opgegeven nieuwe prijsberekening en voorwaarden van de aanbieding treden in plaats van de voorgaande.
  12. Een samengestelde prijsberekening verplicht MUBE niet tot nakoming van een deel van het in de aanbieding vermelde tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
  13. De aanbiedingen zijn gebaseerd op de bij MUBE bekende informatie ten tijde van de aanbieding en op eventuele gegevens verstrekt door Opdrachtgever bij de aanvraag.
  14. Indien diegene die de Offerte, Opdrachtbevestiging of Overeenkomst ondertekent namens een of meerdere anderen optreedt is hij, onverminderd de aansprakelijkheid van die anderen, tegenover MUBE verantwoordelijk en aansprakelijk als ware hij zelf Opdrachtgever.

 

 • Overeenkomst
  1. De Overeenkomst tussen MUBE en Opdrachtgever is voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
  2. Is voor de uitvoering van bepaalde Werkzaamheden of voor de levering van bepaalde Diensten of Goederen een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever MUBE Schriftelijk in gebreke te stellen. MUBE dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst. Deze redelijke termijn zal minimaal gelijk zijn aan de oorspronkelijke levertermijn. Overschrijding van de levertermijn geeft geen recht op schadevergoeding.
  3. De levertermijn neemt aanvang nadat MUBE de door Opdrachtgever ondertekende Offerte, Opdrachtbevestiging of Overeenkomst evenals de eventueel verlangde aanbetaling of vooruitbetaling heeft ontvangen.
  4. Specificatie van de te leveren Werkzaamheden en Goederen worden te goede trouw gegeven.
  5. MUBE is gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst op te schorten wanneer Opdrachtgever niet of niet tijdig voldoet aan enige verplichting uit de Overeenkomst en de bij de Overeenkomst behorende bepalingen en Algemene Voorwaarden. Opschorting zoals hiervoor bedoeld geeft voor Opdrachtgever nimmer recht tot schadevergoeding.
  6. Als Opdrachtgever de Overeenkomst wil ontbinden zonder dat er sprake is van een tekortkoming van MUBE en MUBE hiermee instemt, wordt de Overeenkomst met wederzijds goedvinden beëindigd. MUBE heeft in dat geval recht op vergoeding van alle vermogensschade, zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten.

 

 • Informatie en conformiteit
  1. Alle door MUBE  verstrekte gegevens dienen slechts als voorbeeld, waaraan geen rechten ontleend kunnen worden. Vermeldingen van afmetingen, kleuren, kwaliteit, prestaties en andere eigenschappen worden met zorg gedaan, maar MUBE  kan er niet voor instaan dat zich geen afwijkingen zullen voordoen. Deze vermeldingen gelden daarom bij benadering en zijn niet bindend. Afwijkingen hiervan gelden aldus niet als tekortkomingen.
  2. Geringe afwijkingen van de Overeenkomst door MUBE  zijn toelaatbaar, indien en voor zover Opdrachtgever vóór de totstandkoming van de Overeenkomst geen op schrift gestelde opgave heeft gedaan van voor haar essentiële vereisten en voor zover de door MUBE  te leveren prestatie door de afwijkingen niet wezenlijk anders wordt.
  3. Slechts indien Opdrachtgever aantoont dat zodanig afgeweken wordt van de Overeenkomst en/of de door MUBE  verstrekte gegevens, dat Opdrachtgever in redelijkheid niet meer tot nakoming verplicht kan worden, heeft Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst te ontbinden. MUBE  is echter in geen geval tot enige schadevergoeding gehouden.
  4. Opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat de door hem bestelde Goederen en de eventueel daarbij behorende verpakking en andere informatie voldoen aan de in het land van bestemming daaraan van overheidswege gestelde voorschriften. Het gebruik van de Goederen en de conformiteit met de bepalingen van overheidswege is voor risico van Opdrachtgever.

 

 • Prijs
  1. De door MUBE afgegeven prijs voor de door haar te verrichten Werkzaamheden geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.
  2. MUBE is gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen, echter in het geval van een Overeenkomst met een Consument zal MUBE slechts 50% vooruitbetaling vorderen. 
  3. Tot de volledig overeengekomen vooruitbetaling door MUBE is ontvangen is de Opdracht slechts onder voorbehoud. De uit de Opdracht voortvloeiende betalingsverplichting is voor Opdrachtgever echter wel bindend.
  4. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijfkosten, transportkosten, porti, reisuren, omzetbelasting (btw) en andere door de overheid opgelegde heffingen, tenzij anders is overeengekomen. Indien geen vaste vergoeding is overeengekomen, wordt de vergoeding vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.
  5. Indien MUBE geen of te weinig btw in rekening heeft gebracht, terwijl zij daartoe wel verplicht blijkt te zijn, is MUBE gerechtigd de btw alsnog bij Opdrachtgever in rekening te brengen. Opdrachtgever zal de verschuldigde btw per ommegaande, na ontvangst van een (gecorrigeerde) factuur, aan MUBE voldoen en vrijwaart MUBE bovendien voor iedere schade (waaronder opgelegde boetes) welke MUBE hierdoor lijdt.
  6. Indien tussen Partijen geen prijs of alleen een schatting van de prijs is overeengekomen, of als de prijs volgens deze Algemene Voorwaarden kan worden gewijzigd, wordt afgerekend op basis van de nacalculatie van MUBE met een redelijke winstopslag.
  7. De prijs die MUBE voor de door haar te verrichten Werkzaamheden heeft opgegeven, geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties. MUBE is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien er na het sluiten van de Overeenkomst sprake is van onvoorziene extra Werkzaamheden, stijging van de kosten in verband met de uitvoering van de Overeenkomst of als gevolg van (gewijzigde) wet- of regelgeving.
  8. Indien Opdrachtgever van overheidswege recht heeft op subsidie, dient Opdrachtgever hier zelf voor zorg te dragen en de subsidie aan te vragen bij de bevoegde instanties. Indien de subsidie niet wordt verleend valt dit buiten de verantwoording van MUBE. Het niet toekennen of ontvangen van de verwachtte subsidie geeft Opdrachtgever geen recht de Opdracht te annuleren. 

 

 • Wijzigingen, meerwerk (en-verbruik) en prijs- en tariefsaanpassingen
  1. MUBE zal een tijdig verzoek van Opdrachtgever om met wijzigingen, aanvullingen en correcties van de Overeenkomst in te stemmen steeds welwillend overwegen. MUBE is tot instemming echter op geen enkele wijze verplicht en kan van Opdrachtgever verlangen dat hiervoor een afzonderlijke Schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
  2. Wanneer MUBE instemt met wijzigingen, aanvullingen en correcties, van de Overeenkomst, kan dit invloed hebben op de overeengekomen prijs en/of op het overeengekomen tijdstip van (op)levering. Minderwerk kan weliswaar tot een vermindering van de overeengekomen prijs leiden, doch MUBE behoudt zich het recht voor om Opdrachtgever de door MUBE gemaakte kosten en de gederfde winst in rekening te brengen.
  3. Indien voor het uitvoeren van de Overeenkomst extra Werkzaamheden nodig zijn die ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst niet voorzienbaar waren of wanneer deze extra Werkzaamheden het gevolg zijn van gedragingen en/of een verzwijging dan wel onjuiste of onduidelijke opgave van Opdrachtgever, worden deze extra Werkzaamheden volgens de gebruikelijke tarieven van MUBE doorberekend. Onder de extra Werkzaamheden als bedoeld in dit Artikel vallen uitdrukkelijk doch niet uitsluitend extra schoonmaakkosten, afvoer van vervuilde of overtollige grond, extra reistijd en andere aan Opdrachtgever te wijten vertragingen.
  4. Indien in de Overeenkomst een vaste prijs is overeengekomen en Partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra Werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal MUBE Opdrachtgever tevoren informeren over de financiële consequenties van die extra Werkzaamheden of prestaties.
  5. Indien Opdrachtgever eventuele meerkosten ten gevolge van de extra Werkzaamheden of prestaties niet wil betalen, worden de gewenste extra Werkzaamheden of prestaties niet uitgevoerd. Opdrachtgever is en blijft echter gebonden aan de oorspronkelijke Overeenkomst.
  6. Jaarlijks kunnen door MUBE prijzen en tarieven van de overeengekomen Werkzaamheden worden aangepast.

 

 • Stelposten
  1. In de Offerte of Overeenkomst kunnen ook stelposten zijn opgenomen. Stelposten zijn bedragen met het karakter van een “budget”. Stelposten worden gebruikt:
   1. omdat een bepaald onderdeel van de Werkzaamheden nog niet kan worden begroot (onvoldoende gegevens);
   2. omdat Opdrachtgever over een onderdeel van de Werkzaamheden nog geen definitieve beslissing heeft genomen. Dat is vaak doch niet uitsluitend het geval bij smaakgevoelige zaken, zoals sanitair of tegelwerk. 
   3. bij het aanschaffen van bouwstoffen; 
   4. bij het verwerken van bouwstoffen; 
   5. bij het verrichten van Werkzaamheden, die op de dag van uitvoering onvoldoende nauwkeurig zijn bepaald en nader moeten worden ingevuld.
  2. Ten aanzien van iedere stelpost wordt in de Offerte of Overeenkomst vermeldt waarop deze betrekking heeft.
  3. Bij de ten laste van stelposten te brengen uitgaven wordt gerekend met de aan MUBE op dat moment bekende prijzen.
  4. Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen is Opdrachtgever over de stelpost een vergoeding van 10% verschuldigd. Deze vergoeding wordt eveneens ten laste van de stelpost gebracht. Indien Opdrachtgever de stelpost met meer dan 10% onder of -overschrijdt zal dit door MUBE als minder of –meerwerk op de factuur in rekening worden gebracht.

 

 • Uitvoering Werkzaamheden
  1. Tenzij resultaten uitdrukkelijk Schriftelijk zijn overeengekomen, zal MUBE de dienstverlening en Werkzaamheden naar beste weten en kunnen, en in overeenstemming met de eisen van goede professionele praktijk uitvoeren, hetgeen uitsluitend een verplichting tot het leveren van een zo goed mogelijke inspanning inhoudt.
  2. Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen en is er verantwoordelijk voor dat de aanvraag van de bouwvergunning met de daaraan gekoppelde kosten zoals leges en verzekeringen in orde zijn alvorens de Werkzaamheden aanvangen. 
  3. Opdrachtgever is gehouden volledige medewerking te verlenen en MUBE al datgene dat zij noodzakelijk en/of nuttig acht ter beschikking te stellen om de opgedragen Werkzaamheden en leveringen goed te kunnen verrichten. 
  4. Tenzij anders is overeengekomen zorgt Opdrachtgever ervoor dat MUBE tijdig kan beschikken: 
   1. over de voor de opzet van de Opdracht benodigde gegevens, goedkeuringen en vergunningen (zoals publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen), zo nodig in overleg met MUBE; 
   2. indien via een derde partij ingeschakeld door MUBE voorzien dient te worden in een fundering een overzicht van de indeling van de bouwgrond en waar eventuele ondergrondse leidingen liggen;
   3. indien Opdrachtgever zelf voorziet in een fundering de constructietekening van de fundering en markering van de precieze locatie alwaar de Module(s) geplaatst dienen te worden; 
   4. over het terrein waarop de Werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, welke voor aanvang van de Werkzaamheden opgeruimd, schoongemaakt geëgaliseerd en vrij van obstakels dient te zijn.
   5. over voldoende gelegenheid voor aanvoer (tenminste goed bereikbaar voor een vrachtwagen/kraanwagen), opslag en/of afvoer van bouwstoffen en hulpmiddelen; 
   6. over aansluitingsmogelijkheden op maximaal 15 meter afstand van het te bouwen object voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en andere voor de uitvoering van de Opdracht benodigde energie. De kosten van de benodigde elektriciteit, gas, water e.d. is voor rekening van Opdrachtgever.
  5. Opdrachtgever staat ervoor in dat de door hem aangereikte informatie juist, betrouwbaar en volledig is, zonder dat MUBE tot zelfstandige controle daarvan gehouden is, alsmede dat zij gemachtigd is de informatie aan MUBE te verstrekken. Opdrachtgever vrijwaart MUBE tegen eventuele aanspraken van derden ter zake.
  6. Voor de uitvoering van al haar taken, welke voortkomen uit de Overeenkomst, heeft MUBE het recht om derden in te schakelen, waarbij Opdrachtgever naast de Algemene Voorwaarden van MUBE ook gebonden is aan de Voorwaarden van de betreffende derden. 
  7. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zonder Schriftelijke toestemming van MUBE de rechten en verplichtingen die samenhangen met of voortvloeien uit de aan MUBE gegeven Opdracht over te dragen aan derden.
  8. Opdrachtgever vrijwaart MUBE tegen alle aanspraken van derden die samenhangen met of voortvloeien uit de aan MUBE gegeven Opdracht.
  9. Brengt een derde, door doen of nalaten, aan Opdrachtgever, klant van Opdrachtgever, werknemer van Opdrachtgever, overige personen welke in verband staan met de uitvoering van de Opdracht, schade toe, dan is de derde zelf tegenover Opdrachtgever, klant, werknemer of overige persoon aansprakelijk. 
  10. MUBE behoudt zich het recht voor om, zonder dat daarvoor ingebrekestelling of mededeling nodig is, het uitvoeren van de Opdracht tijdelijk op te schorten of definitief te stoppen wanneer daarvoor redelijke termen aanwezig zijn.
  11. Voorzieningen die MUBE ten gevolge van de opschorting moet treffen, en schade die MUBE ten gevolge van de opschorting lijdt, dienen aan MUBE vergoed te worden door Opdrachtgever.
  12. Indien de schorsing langer dan 14 dagen duurt, kan MUBE bovendien vorderen, dat hem een evenredige betaling voor het uitgevoerde gedeelte van de Opdracht wordt gedaan. Daarbij wordt rekening gehouden met op het werk aangevoerde, nog niet verwerkte maar wel reeds door MUBE betaalde bouwstoffen.
  13. Indien de opschorting langer dan een maand duurt, is MUBE bevoegd het werk in onvoltooide staat te beëindigen. In dat geval zal MUBE de eindfactuur aan Opdrachtgever doen toekomen waarbij MUBE tenminste een aanspraak van 10% van de waarde van het niet uitgevoerde deel van het werk in rekening zal brengen.

 

 • Vervoer en afwerking Modules
  1. Zodra de Module(s) gereed zijn voor plaatsing zal een derde partij via MUBE zorgdragen voor het vervoer naar de overeengekomen locatie en de plaatsing van de Module(s) aldaar.
  2. Opdrachtgever zal ervoor zorgdragen dat de transportvoertuigen waarmee de Modules dienen te worden afgeleverd bij Opdrachtgever, van de afmeting als aangegeven door MUBE dan wel, bij gebreke daarvan, standaard transportvoertuigen, de vrije en onbelemmerde toegang hebben tot de overeengekomen locatie.
  3. Indien er meerdere Modules geplaatst worden zal een derde via MUBE zorgdragen voor de koppeling van de Modules onderling. 
  4. De afwerking na plaatsing, zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend het aansluiten van de Modules op het elektriciteitsnetwerk, waterleiding en/of riolering dient door Opdrachtgever of een door haar aangewezen derde partij te geschieden. 
  5. Indien Opdrachtgever ervoor kiest om de Module(s) niet door MUBE te laten vervoeren en afleveren geldt het moment van ophalen als oplevering. Op dat moment gaat aldus het risico over op Opdrachtgever.

 

 • Oplevering en onderhoudstermijn
  1. De Werkzaamheden gelden als opgeleverd wanneer MUBE heeft medegedeeld dat de Werkzaamheden gereed zijn voor oplevering en Opdrachtgever de Werkzaamheden heeft aanvaard. Ter gelegenheid van de oplevering wordt een door beide partijen te ondertekenen opleveringsrapport opgemaakt. Een door Opdrachtgever geconstateerde tekortkoming die door MUBE niet wordt erkend wordt in het opleveringsrapport als zodanig vermeld. 
  2. MUBE kan de Werkzaamheden in delen opleveren. Opdrachtgever zal dan voor iedere oplevering een opleveringsrapport dienen te ondertekenen. Zodra MUBE aanvangt met het volgende deel van de oplevering zal het eerdere deel als opgeleverd beschouwd worden, behoudens in het geval Opdrachtgever daar uitdrukkelijk Schriftelijk zijn bezwaar tegen heeft geuit. 
  3. Indien MUBE heeft medegedeeld dat de Werkzaamheden voor oplevering gereed zijn en Opdrachtgever niet binnen 5 dagen daarna laat weten of hij de Werkzaamheden al dan niet aanvaardt, gelden de Werkzaamheden als opgeleverd.
  4. Indien Opdrachtgever de Werkzaamheden afkeurt, dient dat Schriftelijk te geschieden onder vermelding van de gebreken welke de reden voor afkeuring zijn. Kleine gebreken, die gevoeglijk in de onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot afkeuring mogen zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan.
  5. Indien Opdrachtgever de Werkzaamheden in gebruik neemt, gelden de Werkzaamheden als opgeleverd, ook als Opdrachtgever het opleverrapport (nog) niet ondertekend heeft.
  6. Indien Partijen vaststellen dat gelet op de aard of omvang van de tekortkomingen in redelijkheid niet van oplevering kan worden gesproken, zal MUBE na overleg met Opdrachtgever een nieuwe datum melden waarop de Werkzaamheden gereed zullen zijn voor oplevering. 
  7. Na de dag waarop de Werkzaamheden als opgeleverd geldt, zijn de verrichte Werkzaamheden voor risico van Opdrachtgever. Hiermee wordt Opdrachtgever eveneens verantwoordelijk en aansprakelijk voor de veiligheid en het (blijven) voldoen aan de wettelijke verplichtingen gesteld met betrekking tot het opgeleverde. 

 

 • Tussentijdse beëindiging Duurovereenkomst en herroepingsrecht
  1. Een Duurovereenkomst gesloten voor een bepaalde tijd is niet tussentijds opzegbaar.
  2. Een Duurovereenkomst voor bepaalde tijd gesloten met Zakelijke Klanten wordt na afloop van de periode vermeld in het contract, steeds automatisch verlengd voor eenzelfde periode, maar ten minste met 12 (twaalf) maanden, behoudens opzegging per aangetekend schrijven tegen het eind van de (verlengde) contractduur en met inachtneming van een opzeggingstermijn van 1 (een) maand.
  3. Een Duurovereenkomst voor bepaalde tijd gesloten met Consumenten wordt na afloop van de periode vermeld in de Overeenkomst maandelijks opzegbaar middels aangetekend schrijven.
  4. Een Duurovereenkomst niet gesloten voor een bepaalde tijd is voor onbepaalde tijd aangegaan en kan slechts door opzegging per aangetekende brief met inachtneming van een opzeggingstermijn van 1 (een) maand worden opgezegd.
  5. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door Opdrachtgever op grond van wanprestatie, heeft MUBE vanwege het ontstane bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd. Opdrachtgever is voorts verplicht MUBE te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering of voortijdige beëindiging van de Duurovereenkomst.
  6. Onverminderd het in deze Algemene Voorwaarden vermelde behoudt MUBE zich alle rechten voor om volledige nakoming van de Duurovereenkomst en/of volledige schadeloosstelling te vorderen.
  7. Aangezien alle Goederen welke bij MUBE vervaardigd worden volgens opgave van Opdrachtgever vervaardigd worden kan Opdrachtgever geen aanspraak maken op herroepingsrecht. 

 

 • Annulering Opdracht
  1. Opdrachtgever kan een Schriftelijk verzoek indienen ter annulering van de Opdracht. MUBE zal dit verzoek slechts in overweging nemen indien Opdrachtgever middels objectieve maatstaven kan aantonen dat er niet gebouwd kan worden op de overeengekomen locatie noch een andere locatie welke ter beschikking van Opdrachtgever staat. Het is telkens aan MUBE om te beoordelen of er is voldaan aan de objectieve aantoonbaarheid.
  2. Indien MUBE Schriftelijk aan Opdrachtgever heeft bevestigd dat de Opdracht geannuleerd mag worden kan MUBE ervoor kiezen om de volgende annuleringskosten bij Opdrachtgever in rekening brengen:
   1. 15% van de totale overeengekomen prijs indien het verzoek tussen 6 maanden en 4 maanden voor aanvang van de Werkzaamheden is ingediend.
   2. 35% van de totale overeengekomen prijs indien het verzoek tussen 4 maanden en 2 maanden voor aanvang van de Werkzaamheden is ingediend.
   3. 65% van de totale overeengekomen prijs indien het verzoek tussen 2 maanden en 14 dagen voor aanvang van de Werkzaamheden is ingediend.
   4. 90% van de totale overeengekomen prijs indien het verzoek binnen 14 dagen voor aanvang van de Werkzaamheden is ingediend.

 

 • Overmacht
  1. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop MUBE geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor MUBE niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht valt in ieder geval: staking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, een (tijdelijk) tekort van personeel, uitbraak van een epidemie of pandemie, plotselinge uitbraak van een oorlog ergens in de wereld, brand, bedrijfs- en technische storingen binnen het kantoor of bij de door MUBE ingeschakelde externe Partijen, het ter onzer beoordeling niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens, dan wel het ontbreken van voldoende medewerking door Opdrachtgever.
  2. Opdrachtgever kan zich in geen geval op overmacht beroepen in geval van:
   1. betalingsonmacht aan de zijde van Opdrachtgever of diens Opdrachtgever(s);
   2. gewijzigde wet- en regelgeving alsmede overheidsvoorschriften en rechterlijke uitspraken voor zover deze aan de zijde van Opdrachtgever een beletsel doen opkomen of er ten gevolge hiervan schade optreedt.
  3. Indien MUBE als gevolg van overmacht niet in staat is om volledig aan zijn verplichtingen te voldoen, dan is ieder der Partijen, na Schriftelijke mededeling van de overmacht door MUBE en indien de periode langer duurt dan 30 (dertig) dagen gerechtigd om de Overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte Schriftelijk te beëindigen.
  4. In dit geval van overmacht is Opdrachtgever niet gerechtigd tot enige vorm van schadevergoeding.
  5. In geval van overmacht behoudt MUBE het recht op betaling van het eventueel reeds geleverde.
  6. MUBE is, zodra de overmacht intreedt bevoegd, al hetgeen Opdrachtgever reeds verschuldigd is te factureren.
  7. Indien in het geval van overmacht Opdrachtgever de Overeenkomst beëindigt is Opdrachtgever verplicht om een geldsom te betalen aan MUBE bestaande uit een redelijke vergoeding voor de door MUBE gemaakte kosten, geleden verlies en gederfde winst. 

 

 • Betaling
  1. Alle betalingen aan MUBE dienen in Euro’s te worden voldaan, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen. Indien betaling in een andere valuta overeengekomen is, geschiedt de omrekening naar de koers van de dag waarop de betaling plaatsvindt. De kosten van de omrekening en eventuele schade die MUBE lijdt door optredende koersverschillen zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever.
  2. Tenzij tussen Opdrachtgever en MUBE Schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling van facturen van MUBE te geschieden binnen 14 (veertien) werkdagen na factuurdatum.
  3. MUBE kan haar facturen per post of per e-mail versturen. 
  4. Indien Opdrachtgever het niet eens is met de hoogte van de factuur, dient Opdrachtgever dit binnen 5 (vijf) dagen na factuurdatum aan MUBE Schriftelijk kenbaar te maken, na het verstrijken van deze termijn wordt Opdrachtgever geacht de factuur te hebben goedgekeurd. 
  5. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op. 
  6. Opdrachtgever kan zich niet op enige verrekening of opschorting beroepen. 
  7. MUBE is steeds bevoegd om alles wat zij aan Opdrachtgever schuldig is te verrekenen met wat Opdrachtgever en/of aan Opdrachtgever gelieerde ondernemingen, al dan niet opeisbaar, aan MUBE schuldig is/zijn.
  8. Bij langdurige of omvangrijke Opdrachten kan MUBE betaling in termijnen verlangen. 
  9. MUBE is bevoegd de uitvoering van de Opdracht op te schorten, totdat de opeisbare vorderingen ter zake van de Opdracht zijn voldaan. 
  10. In geval van niet-nakoming van de Overeenkomst, faillissement, surseance van betaling, onder curatelestelling van Opdrachtgever of stillegging dan wel liquidatie van zijn bedrijf en/of wanneer enig beslag op zaken en/of vorderingen van Opdrachtgever wordt gelegd wordt Opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn.
  11. MUBE is in gevallen als bedoeld in het vorige lid gerechtigd om zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst of het niet uitgevoerde gedeelte ervan ontbonden te verklaren of de uitvoering ervan op te schorten, onverminderd zijn recht op schadevergoeding jegens Opdrachtgever. Wat Opdrachtgever op basis van de Overeenkomst is verschuldigd, is direct opeisbaar.

 

 • Invordering
  1. Indien Opdrachtgever een Zakelijke Klant betreft en niet binnen de in deze Algemene Voorwaarden bepaalde betalingstermijn heeft betaald, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft MUBE, zonder dat een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist, het recht vanaf de vervaldag Opdrachtgever over het gefactureerde bedrag de wettelijke rente vermeerderd met 3 (drie) procent per maand in rekening te brengen (waarbij een gedeelte van de maand als een volledige maand wordt gezien) tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van MUBE.
  2. Onverminderd het in dit Artikel bepaalde is MUBE gerechtigd om, bij een Zakelijke Klant, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk voor ontbonden te verklaren en betaling van een onmiddellijke opeisbare boete te vorderen van 10 (tien) procent van de totaal door Opdrachtgever verschuldigde tegenprestatie.
  3. Indien Opdrachtgever een Consument betreft en niet binnen de in deze Algemene Voorwaarden bepaalde betalingstermijn heeft betaald, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft MUBE nadat zij Opdrachtgever ten minste eenmaal heeft aangemaand tot betaling, het recht vanaf de vervaldag Opdrachtgever over het gefactureerde bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen, tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van MUBE.
  4. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die MUBE moet maken als gevolg van de niet-nakoming door Opdrachtgever van diens betalingsverplichting, komen ten laste van Opdrachtgever.
  5. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen bij een Zakelijke Klant ten minste 15 (vijftien) procent van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 150,00 en bij een Consument worden de buitengerechtelijke incassokosten berekend zoals bepaald in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten waarbij een minimum van € 40,00 geldt.
  6. Eventueel verleende of overeengekomen kortingen vervallen automatisch in geval van verzuim.
  7. Als Opdrachtgever in gebreke is met de volledige betaling van een gefactureerd bedrag, heeft het enkele feit van niet tijdig betalen, onverminderd de overigens aan MUBE toekomende rechten, onder meer tot gevolg dat alle overige bij Opdrachtgever openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar worden.
  8. Vanaf het moment dat Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, is het Opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde Goederen te gebruiken en komt elke in het kader van de Opdracht aan Opdrachtgever verstrekte (gebruiks)licentie(s) te vervallen, tenzij de tekortkoming van Opdrachtgever in het licht van de gehele Opdracht van ondergeschikte betekenis is.
  9. Gedane betalingen door Opdrachtgever strekken altijd ter afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst bij MUBE open staan.
  10. Bij deelbetaling zal de invordering voortgezet worden totdat de hoofdsom plus kosten en eventuele renten betaald zijn. 
  11. In geval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn alle Opdrachtgevers voor de Werkzaamheden hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag. 

 

 • Eigendom en eigendomsvoorbehoud
  1. Zowel de eigendom als de intellectuele eigendom van alle Goederen en Diensten berust en blijft te allen tijde berusten bij MUBE tenzij Schriftelijk anders overeengekomen. Indien Schriftelijk anders overeengekomen gaat de eigendom pas over als de aan MUBE verschuldigde vorderingen, waaronder begrepen schade, boetes alsook vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van één of meer Overeenkomsten, volledig zijn voldaan. 
  2. Zolang de Goederen  nog onder het eigendomsvoorbehoud van MUBE vallen, is het Opdrachtgever verboden de Goederen 

aard- en nagelvast te verbinden aan onroerende zaken, de bodem daaronder begrepen.

 1. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verkopen, te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. Opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Goederen met de nodige zorgvuldigheid individueel identificeerbaar te bewaren.
 2. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud Goederen dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht MUBE daarvan onverwijld Schriftelijk op de hoogte te stellen.
 3. Bij beslag op (een deel van) het Goed, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement van Opdrachtgever, zal Opdrachtgever de beslagleggende deurwaarder, bewindvoerder of curator onverwijld op de hoogte stellen van de (eigendoms-)rechten van MUBE.
 4. Voor het geval dat MUBE zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan MUBE of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van MUBE zich bevinden en die Goederen, op kosten van Opdrachtgever, mede terug te (laten) nemen.
 5. Als Opdrachtgever, nadat de Goederen conform de Overeenkomst door MUBE zijn geleverd, aan zijn verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze Goederen indien Opdrachtgever zijn verplichtingen uit enige andere Overeenkomst niet nakomt.

 

 • Intellectuele eigendom
  1. Tenzij anders is overeengekomen, komen alle uit de Opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom inclusief persoonlijkheidsrechten– waaronder het octrooirecht, het auteursrecht en alle industriële eigendomsrechten – toe aan MUBE of diens licentiegevers. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend MUBE daartoe bevoegd.
  2. Opdrachtgever zal niet zonder Schriftelijke toestemming van MUBE door MUBE aan Opdrachtgever gepresenteerde voorstellen, concepten, Diensten of Goederen, geheel of gedeeltelijk, gebruiken op enigerlei wijze anders dan is overeengekomen.
  3. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd om zonder Schriftelijke toestemming van MUBE diensten en Goederen te bewerken, aan te passen of anderszins afbreuk te doen aan de intellectuele eigendomsrechten van MUBE en mag deze uitsluitend gebruiken, aanbieden, verkopen en leveren onder het merk en het logo die MUBE of haar leverancier aan de Goederen heeft toegekend.

 

 • Geheimhouding 
  1. Partijen verbinden zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun medewerkers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen Partijen.
  2. Informatie geldt als vertrouwelijk, tenzij informatie door één der Partijen als niet vertrouwelijk is aangeduid en/of reeds op enige manier openbaar was voordat één der Partijen de informatie naar buiten bracht.
  3. MUBE zal de naam van Opdrachtgever in zijn uitlatingen naar derden mogen gebruiken, tenzij Opdrachtgever Schriftelijk aangeeft dat hij dit niet wenst.
  4. Opdrachtgever vrijwaart MUBE voor alle schade en/of kosten die kunnen voortvloeien uit schending van de verplichtingen als genoemd in dit Artikel. 
  5. Indien Opdrachtgever in strijd handelt met zijn verplichtingen uit hoofde van deze geheimhoudingsbepaling, zal hij aan MUBE, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, voor iedere overtreding een onmiddellijk opeisbare boete verbeuren van € 5.000,00 alsmede een boete van € 1.000,00 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van MUBE om in plaats daarvan volledige schadevergoeding plus kosten en interesten te vorderen voor zover de werkelijk geleden schade de bedongen boete te boven gaat. 

 

 • Garantie
 • Op de door de MUBE geleverde Goederen of onderdelen daarvan geldt geen andere garantie dan die MUBE van de desbetreffende leveranciers heeft bedongen. 
 • MUBE kan garantievoorwaarden met Opdrachtgever overeenkomen waarin ten aanzien van enkele onderdelen en functies een afwijkende garantie geldt. Dit is enkel van toepassing indien uitdrukkelijk en Schriftelijk overeengekomen. 
 • Elke aanspraak op garantie vervalt, wanneer zonder Schriftelijke toestemming van MUBE wijzigingen in de Goederen zijn aangebracht, die naar mening van MUBE de normale werking en de betrouwbaarheid van de Goederen kunnen beïnvloeden. Hetzelfde geldt wanneer binnen de garantietermijn andere dan de door MUBE geleverde onderdelen zijn gemonteerd of zonder de toestemming van MUBE aan de Goederen reparaties zijn verricht.
 • De in dit artikel genoemde garantie geldt niet ingeval van normale slijtage en van schade, die is ontstaan als gevolg van ongevallen, alsmede in het geval door Opdrachtgever of derden aangebrachte wijzigingen in materiaal of constructie, nalatigheid of ondeskundige behandeling, alsmede in het geval dat de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 • Niet nakoming van hetgeen omtrent de betaling is overeengekomen en voorts iedere niet nakoming door Opdrachtgever van één van zijn verplichtingen ontheft MUBE van zijn verplichtingen, bedoeld in dit artikel. Voldoening aan haar garantieverplichtingen door MUBE geldt als enige en algehele schadevergoeding.


 • Klachten en recht van reclame
  1. Eventuele gebreken in de levering van goederen of klachten over de Diensten of Werkzaamheden van MUBE dienen op straffe van verval van alle aanspraken onverwijld na constatering door Opdrachtgever aan MUBE te worden doorgegeven. Voorts dient Opdrachtgever binnen 3 (drie) dagen na de constatering MUBE eveneens Schriftelijk in kennis te stellen van het gebrek c.q. de klacht onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van het gebrek c.q. de klacht alsmede wanneer en op welke wijze het is geconstateerd.
  2. Alle door MUBE in verband met een ongegronde klacht gemaakte kosten dienen door Opdrachtgever aan MUBE te worden vergoed.
  3. Opdrachtgever is, op straffe van verval van alle aanspraken, verplicht om de Goederen waarover tijdig is gereclameerd ter beschikking van MUBE te houden om de tekortkoming vast te stellen.
  4. Indien tijdig wordt gereclameerd en indien de reclames naar het oordeel van MUBE juist zijn, zal MUBE de tekorten of gebreken binnen redelijke termijn herstellen. Opdrachtgever blijft echter onverminderd verplicht tot betaling van het uitgevoerde werk en de gekochte Goederen. Reclamaties schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
  5. Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschil in kwaliteit, aantal, maat, gewicht of afwerking kunnen geen grond voor klachten opleveren.
  6. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen Werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal MUBE slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van het in Artikel 23 tot en met 25 bepaalde. 
  7. Ieder vorderingsrecht jegens MUBE vervalt indien:
   1. de schade en/of de gebreken niet binnen de gestelde termijnen en/of niet op de daartoe aangegeven wijze aan MUBE ter kennis zijn gebracht;
   2. Opdrachtgever geen/onvoldoende medewerking aan MUBE verleent ter zake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten;
   3. Opdrachtgever de Goederen ondeskundig en/of onzorgvuldig heeft gebruikt of de Goederen niet op de juiste wijze, zoals aangegeven door MUBE heeft behandeld, bewaard of bereid of indien zij de Goederen heeft gebruikt, behandeld, bewaard of bereid onder, voor de Goederen, ongeschikte omstandigheden;
   4. de Goederen na ontdekking van de gebreken in gebruik wordt genomen of indien na ontdekking het gebruik van de Goederen wordt voortgezet;
   5. aan MUBE geen mogelijkheid tot (contra/tegensprekelijke) expertise is geboden.
  8. De prestatie van MUBE geldt in elk geval tussen Partijen als deugdelijk, indien Opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn gereclameerd heeft, de Goederen in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij Opdrachtgever tijdig gereclameerd heeft.

 

 • Aansprakelijkheid Opdrachtgever
 • Opdrachtgever neemt tijdig passende maatregelen ter voorkoming en beperking van schade aan de Goederen van MUBE zoals schade als gevolg van kortsluiting, diefstal, brand, lekkage, storm, vorst of enig andere weersgesteldheid, in –en uitstroming van gassen of vloeistoffen. Opdrachtgever moet MUBE onverwijld op de hoogte stellen indien zich dergelijke schade of een gebeurtenis als bedoeld in dit artikel voordoet of dreigt voor te doen.
 • Opdrachtgever is jegens MUBE aansprakelijk voor alle schade en verliezen aan de Goederen tenzij Opdrachtgever bewijst dat hem, de personen die Opdrachtgever tot de Goederen heeft toegelaten, zijn medewerkers en de personen waarvoor Opdrachtgever aansprakelijk is, daaromtrent geen schuld treft of dat hem dienaangaande geen nalatigheid is te verwijten.
 • Opdrachtgever vrijwaart MUBE tegen boetes die MUBE worden opgelegd door gedragingen of nalatigheden van Opdrachtgever.
 • Het is Opdrachtgever zonder uitdrukkelijke Schriftelijke toestemming van MUBE nimmer toegestaan veranderingen en toevoegingen te verrichten aan de Goederen. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door of namens hem aangebrachte veranderingen en toevoegingen en voor de herstelkosten.
 • Opdrachtgever vrijwaart MUBE voor aanspraken van derden voor schade veroorzaakt door door/wegens Opdrachtgever aangebrachte veranderingen en voorzieningen.
  1. Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst blijkt dat het bouwterrein verontreinigd is of de uit de Opdracht voortkomende bouwstoffen verontreinigd zijn, is Opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende kosten en gevolgen.
  2. Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, daaronder begrepen de invloed, die daarop door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen.
  3. Indien bouwstoffen of hulpmiddelen, die Opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld, dan wel door hem zijn voorgeschreven, ongeschikt of gebrekkig zijn, komen de gevolgen hiervan voor rekening van Opdrachtgever.

 

 • Aansprakelijkheid ten aanzien van Consumenten
  1. MUBE is slechts aansprakelijk voor schade bij Consumenten indien deze voortvloeit uit een wettelijke verplichting tot schadevergoeding.

 

 • Aansprakelijkheid ten aanzien van Zakelijke Klanten
  1. MUBE is ten aanzien van Zakelijke Klanten voor niet, onjuiste of gedeeltelijk onjuiste uitvoering van de Opdracht slechts aansprakelijk indien en voor zover zulks het rechtstreeks gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van MUBE. 
  2. Bij aansprakelijkheid is MUBE slechts aansprakelijk voor directe schade. MUBE is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, winst- of omzetderving, schade door bedrijfsstagnatie, aan derde verschuldigde boetes en vergoedingen, verminderde goodwill of schade veroorzaakt door hulppersonen en/of derden die MUBE bij de uitvoering van de Overeenkomst heeft ingeschakeld, of voor het niet deugdelijk functioneren van door MUBE bij de uitvoering van de Opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.
  3. MUBE is niet aansprakelijk voor handelingen van haar werknemers of andere personen welke binnen haar risicosfeer vallen.
  4. Indien er voor MUBE op enig moment aansprakelijkheid ontstaat voor schade die Opdrachtgever heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit deze Overeenkomst door MUBE, is deze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van MUBE in het betreffende geval zal worden uitgekeerd.
  5. Indien de verzekeraar MUBE niet uitkeert, is de aansprakelijkheid van MUBE beperkt tot maximale éénmaal het bedrag dat gefactureerd is voor de Werkzaamheden waar de schade uit voort gevloeid is, met een maximum van € 50.000,00, althans voor dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft en met uitzondering van de gemaakte kosten bij derden, van dat specifieke gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Bij Opdrachten die een langere doorlooptijd hebben dan drie maanden, geldt een beperking van de in dit lid bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag exclusief btw over de laatste drie maanden.
  6. MUBE is niet aansprakelijk voor door haar aan Opdrachtgever gegeven adviezen of aanbevelingen. De door MUBE gegeven adviezen, aanbevelingen en informatie zijn geheel vrijblijvend en worden zonder enige garantie gegeven.
  7. MUBE is niet aansprakelijk voor aanspraken voortvloeiend uit de Wet Ketenaansprakelijkheid.
  8. Indien MUBE op basis van haar op dat moment bekende feiten en/of omstandigheden overgaat tot uitoefening van een opschortings- of ontbindingsrecht, terwijl nadien onherroepelijk komt vast te staan dat de uitoefening van dit recht ten onrechte is geschied, is MUBE niet aansprakelijk en niet gehouden tot enigerlei vergoeding van schade over te gaan.
  9. Iedere vordering jegens MUBE, behalve die welke door MUBE is erkend, vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.

 

 • Aansprakelijkheid Algemeen – van toepassing op zowel Consumenten als Zakelijke Klanten –
  1. Schade waarvoor MUBE eventueel aansprakelijk is, komt slechts voor vergoeding in aanmerking, indien Opdrachtgever deze maximaal heeft trachten te beperken en binnen 3 (drie) dagen na het ontstaan van de schade Schriftelijk ter kennis heeft gebracht van MUBE, tenzij Opdrachtgever aannemelijk kan maken dat zij deze schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden. 
  2. MUBE is niet aansprakelijk voor: 
   1. schade van welke aard ook, die ontstaan is doordat MUBE is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens of informatie;
   2. problemen die zich voordoen buiten de invloedsfeer van MUBE;
   3. handelingen welke Opdrachtgever in het kader van de Overeenkomst zelf wenst uit te voeren of door een andere partij dan MUBE laat uitvoeren zonder Schriftelijke toestemming van MUBE hiervoor;
   4. schending van octrooien, licenties en/of andere rechten van derden door gebruik van door of namens Opdrachtgever verstrekte gegevens;
   5. schade ontstaan door niet nakomen of toepassen van voorwaarden, onderhoud- en gebruiksvoorschriften;
   6. kleine krassen en of beschadigingen op glas of ander materiaal;
   7. ontstane schade aan opstallen, beplanting, erfverharding, riolering en schade veroorzaakt door vervoermiddelen en of schade die MUBE niet heeft kunnen voorzien tijdens de Werkzaamheden;
   8. verlate oplevering van de Opdracht door te late aanlevering van goederen door leveranciers;
   9. de onmogelijkheid een Opdracht uit te voeren doordat aanlevering van grondstoffen onmogelijk is (geworden); 
   10. subsidieverstrekking.
  3. MUBE is nooit aansprakelijk in geval van overmacht zoals bepaald in Artikel 14 van deze Algemene Voorwaarden.
  4. Een eventuele in de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkte aansprakelijkheidsregeling geldt niet: 
   1. indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtgever of door deze ingeschakeld (leidinggevend) personeel; of 
   2. ingeval van schending van intellectuele eigendomsrechten als in Artikel 18 van deze Overeenkomst bedoeld. 

 

 • Privacy en beveiliging persoonsgegevens
 • Opdrachtgever geeft door het aangaan van een overeenkomst toestemming aan MUBE zijn persoonsgegevens te verwerken ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst en de administratieve- en beheerstaken van MUBE. Deze persoonsgegevens zijn enkel toegankelijk voor MUBE en worden in beginsel niet zonder toestemming van Opdrachtgever aan derden verstrekt, tenzij noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst of indien MUBE hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht of gerechtigd is.
 • MUBE legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zorgen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, voor een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen.
 • Indien MUBE persoonsgegevens ten behoeve van Opdrachtgever verwerkt, doet MUBE dit als verwerker van persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Opdrachtgever zal aan alle verplichtingen voldoen die op hem als de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG voor deze gegevensverwerking rusten en vrijwaart MUBE tegen elke actie die is gebaseerd op het niet voldoen aan deze verplichtingen.
 • Verdere informatie aangaande de verwerking van persoonsgegevens heeft MUBE gepubliceerd in haar privacy verklaring, welke meest recente versie telkens op haar website te raadplegen valt.


 • Naamsvermelding en social media code
  1. MUBE is gerechtigd om haar naam op of bij de Goederen of Werkzaamheden te (laten) vermelden of verwijderen. Het is Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming de naam of het werk van MUBE openbaar te maken of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook.
  2. MUBE mag de namen van haar Opdrachtgevers op haar website vermelden, tenzij hiervan Schriftelijk wordt afgeweken of Opdrachtgever hiertegen principieel bezwaar heeft.
  3. Indien Opdrachtgever een uiting over MUBE doet in of op een publicatie, website, social media of overige media dient Opdrachtgever zich te houden aan de volgende richtlijnen van MUBE:
   1. Transparantie; Opdrachtgever dient duidelijk bij zijn uiting te vermelden of hij op persoonlijke titel of professionele titel publiceert. 
   2. Respect; indien Opdrachtgever namens of over MUBE publiceert dient hij hiervoor uitdrukkelijke voorafgaande Schriftelijke toestemming van MUBE verkregen te hebben.
   3. Verantwoordelijk; Opdrachtgever dient zorg te dragen voor verantwoordelijk gebruik van de Informatiedrager, bijvoorbeeld dient deze geen gebruik te maken van tracking software, adware, malware of spyware.
   4. Professioneel; Opdrachtgever handelt vanuit het bewustzijn dat haar rol als Opdrachtgever behouden wordt.
   5. Zekerheid; bij twijfel dient Opdrachtgever MUBE te raadplegen.
   6. Bewustzijn; Opdrachtgever dient zich ervan bewust te zijn dat uitingen voor onbepaalde tijd en voor een groot publiek vindbaar zullen blijven. 

 

 • Communicatie via e-mail en social media
  1. Opdrachtgever stemt er mee in dat er, in het kader van de uitvoering van de Opdracht, mede per e-mail en social media gecommuniceerd wordt. 
  2. Opdrachtgever is er mee bekend dat, als gevolg van de beperkte afscherming van gegevens via het internet, de vertrouwelijkheid van informatie welke via e-mail wordt verzonden niet kan worden gegarandeerd. 

 

 • Kennisneming Algemene Voorwaarden
  1. Deze Algemene Voorwaarden gelden met ingang van een januari tweeduizend drie en twintig (01/01/2023) en liggen ter inzage ten kantore van MUBE.
  2. Deze Algemene Voorwaarden worden met de Offerte aan Opdrachtgever toegestuurd en/of aan deze ter hand gesteld, dan wel – indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is – op diens eerste verzoek kosteloos aan Opdrachtgever toegezonden. 
  3. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens te raadplegen via de website van MUBE www.mube-spaces.com

 

 • Toepasselijk recht
  1. Op de rechtsverhouding tussen MUBE en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
  2. In geval van een geschil zal dit geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Gelderland, locatie Neder-Betuwe, tenzij dwingende competentieregels dit verhinderen.
  3. Partijen kunnen voorts een andere vorm van geschillenbeslechting zoals bijvoorbeeld arbitrage of mediation overeenkomen, welke het recht van Partijen om te verzoeken om een rechtelijke uitspraak nimmer zullen beperken.